Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Numera kan man också via länkar längre ned på denna sida avnjuta poddar med Frank Heller-innehåll. 


Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris.  Vidare finns ett stort utbud av antikvariska böcker av Frank Heller. Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter


För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett laddas ner och skrivas ut

här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

En Fyra Skåne (f.d. Nya En Fyra Skåne)


Fr.o.m 2015 ombildades En Fyra Skåne och hette inledningsvis Nya En Fyra Skåne men har nu gått tillbaka till det urtsprungliga namnet. En Fyra Skåne består efter ombildningen av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap i EFS berättigar till fullt medlemskap i alla dessa fyra sällskap.


Anledningen till ombildningen var att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om En Fyra Skåne (EFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.


Årsavgiften för EFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet


Aktiviteter 2022


Februari-Juni. Frank Hellerutställning i Lund.

På Lunds universitetsbibliotek har man ordnat en Frank Heller utställning som pågår till någon gång i juni. Se katalog för mer detaljer.


Siste april, Spex i Lund

INSTÄLLT pga för få deltagare. Vi återkommer nästa vår.


9 juni Sommarresa till Lösen

Vi var inbjudna att besöka Lösens prästgård utanför Karlskrona, dvs Gunnar Serners födelsehem den 9 juni och numera hem åt pianisten Peter Jablonsky och hans maka Anastasia. En utförlig rapport med bilder finns här.  


5 juli, Extra medlemsmöte

Detta möte genomfördes per Zoom. Mötet föranleddes av en formaliaändring av stadgarna som kräver ett godkännande på två på varandra följande möten. De nya stadgarna krävs för att byte av styrelse skall ske på ett mer praktiskt sätt och så att ansvarsperioden bättre överensstämmer med verksamhetsperioden. Frågan om stadgeändring uppsköts. Se protokoll. 


20 juli Årsmöte på Trollenäs


Plats: Trollenäs slottspark

Dag/tid: Onsdagen den 20 juli kl 14.00.

Efter förhandlingar framfördes några lättsamma kåserier kring Frank Hellers liv och författarskap.  Vidare presenterades 2023 års medlemsresa till Schweiz att presenteras.  Som traditionen bjuder uppmanades deltagande medlemmar att medföra egen kaffekorg eller annan lämplig förning.


Varmt välkomna önskade

Wilhelm Engström

Frank Heller-sällskapets ordförande.

 

Dagordning


1.Årsmötets öppnande

2.Godkännande av dagordningen

3.Val av ordförande vid årsmötet

4.Val av sekreterare vid årsmötet

5.Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll

6.Godkännande av kallelsen till årsmötet

7.Verksamhetsberättelsen för år 2021.

8.Årsredovisningen för år 2021

9.Revisionsberättelsen

10.Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

11.Val av styrelseledamöter

12.Val av ordförande

13.Val av revisorer

14.Val av valberedning

15.Ändring av ordalydelsen i stadgarnas §3 (bekräftelse av beslut taget vid extra Zoom-möte 22-07-05).

16.Övriga frågor

17.Årsmötets avslutande

Årsredovisning, bokslut och revisorsrapport återfinns här. Protokoll kommer. 

Styrelsens aktuella sammansättning kommer att uppdateras. Se nedan.

Återstående aktiviteter: Se sidan Kalendarium (tryck på listen till vänster)


Litterära Frank Heller-nyheter


Årskrift 2021 

Många har redan fått den men var lugn, alla medlemmar 2021 får den i sin brevlåda (utom alerta skåningar som kan hämta den hos Gamla Lund)- Dag Hedmans efterlängtade årsskrift för 2021 "Om Frank Heller"


Nytt! Frank Heller-poddar, nu sex stycken!


Dag Hedman, Frank Orton och Wilhelm Engström har spelat in nu totalt sex stycken "poddar" med Frank Heller-motiv. De kan avnjutas via nedanstående länkar. Fler poddar lär komma.


POD 1 "Frank Heller författaren och äventyraren"

POD 2 "Frank Heller och England"

POD 3 "Frank Heller och Frankrike"

POD 4 "Berodde Gunnar Serners dåliga ekonomi på Sam Ask"?

POD 5 "Frank Hellers litterära anspelningar"

POD 6 "Varför är Frank Heller inte mer känd idag"? 


  Externa litterära länkar

  Även Sveriges Radio har ibland kulturella intentioner. Via denna länk kan laddas ned ett program om tidiga skandinaviska kriminalförfattare inkl Frank Heller:

  https://sverigesradio.se/avsnitt/om-tidig-skandinavisk-krim


  Upptäck librisurrecti

  Ivo Holmqvist har nyligen lanserat en egen hemsida https://libriresurrecti.com/,

  som är mycket värd att besöka. Där skriver han om s.k. minor classics, dvs böcker som han grävt fram ur boklådorna, böcker som vore värda en ny läsning. Bland dem han redan har skrivit om är Herr Leroux i luften som han avvinner nya aspekter. 

   

  Upptäck Sverige läser digitalt

  Pocketboken Sverige läser med 1066 kommenterade lästips som DELS utgav förra året finns nu också digitalt. Gå in på dels.nu och botanisera. Kom gärna med förslag på framtida kompletterande titlar.


  OBS Man kan också läsa Frank Heller digitalt via länken http://frankheller.se/ 


  Aktiviteter 2021


  Mars. Litterär matiné i Stockholm. Inställd.


  Siste april. Sedvanligt spex. Inställt.

  Inga spex ges siste april i år pga Coronasituationen. Man hoppas dock kunna genomföra siste novemberspexen traditionsenligt.  


  1 juni.

  Wilhelm Engströms insats när han spred kunskap om vår författare i The Anglo-Swedish Society i Göteborg den 1 juni.


  20 juli. Frank Hellers födelsedag med årsmöte

  Vi samlades traditionsenligt på gräsmattan framför Trollenäs slott tisdagen den 20 juli kl. 13, på 135-årsdagen av Gunnar Serner födelse.


  Ordförandens intryck från mötet: Vädret var vackert, gräsmattan  grön, uppslutningen god, ritualen den samma som föregående år - vi följde vad som utlovats i utskicket till medlemmarna. I stort sett var det the usual suspects - mycket trevligt att återse alla. Fotografier av många av deltagarna tagna av Hanne och Jerry kan åtnjutas i länk Bilder från årsmöte 2021.


  Därefter inledde Dag med en översikt över året 1921 för privatpersonen Gunnar Serner och för författaren Frank Heller, och informerade sedan om den kommande digra boken om brevskrivaren Frank Heller.  1921 var, fick vi veta av Dag, ett okarakteristiskt måttligt år vad gäller Frank Hellers skriverier, som nygift hade han annat att tänka på. Därefter informerade Ivo om årsboken som han är redaktör för och som kommer att handla om Frank Heller och kritikerna


  Petter Lawenii och andras kommande FH-utställning i höst på UB i Lund nämndes. liksom föredrag i Stockholm


  Ivo informerade om Wilhelms kommande London-resa, broschyren från resebyrå delades ut till dem som inte redan fått den. 


  Nytt för i år är att vi samtidigt med födelsedagsfirandet avhöll Sällskapets årsmöte gällande verksamhetsåret 2020. Årsmötet skulle ha hållits den 28 mars på UB i Lund men blev pga Corona upppskjutet. De avhandlade dokumenten hade bifogats kallelsen till medlemmarna men finns också via nedanstående länkar.  


  Dagordning vid Frank Heller-sällskapets årsmöte i Trollenäs slottspark tisdag den 20 juli 2021, kl. 13

  1. Årsmötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande vid årsmötet
  4. Val av sekreterare vid årsmötet
  5. Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll
  6. Godkännande av kallelsen till årsmötet
  7. Verksamhetsberättelsen för år 2020, sid 1, sid 2
  8. Årsredovisningen för år 2020 (Bokslut 2020)
  9. Revisionsberättelsen
  10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Val av styrelseledamöter
  12. Val av ordförande
  13. Val av revisorer
  14. Val av valberedning
  15. Övriga frågor
  16. Årsmötets avslutande


  Årsmötet som var snabbt avklarat följde den uppgjorda agendan som skickats till medlemmarna. Frank Orton utsågs till årsmötets sekreterare.


  Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Wilhelm Engström valdes till sällskapets nye ordförande och Frank Orton avtackade Ivo. Protokoll återfinns här. Sammansättningen av styrelsen för 2022 återfinns längre ner på denna sida.  


  14-16 oktober Årets resa till England

  Årets resa med officiellt program 14-16 oktober var en stor succé.

  Det var en förväntansfull skara Frank Hellervänner som samlades i ankomsthallen på Heathrow. Äntligen”utsläppta”. Återseendets glädje, restriktionerna uppfyllda. Något sömndruckna, uppstigna långt före solen. Skön bussfärd till London. Där väntade ordförande Wilhelm, som tillsammans med vicen Dag guidade oss till platser där Gunnar Serner bott, Frank Heller verkat, en något overklig och nördig busstur kors och tvärs, som vi alla uppskattade.

  Uppfräschade med slips och ev högklackat, hälsades vi på kvällen av ambassadör Mikaela Kumlin Granit och hennes närmaste medarbetare välkomna till svenska ambassadörsresidenset vid Portland Place – ett 1700-talshus skapat av bröderna Adam. Här bjöds mycket information, vin i glasen och läckra tilltugg. Avslutning på klassiska puben The Blackfriar.

  Dag 2 åkte vi tunnelbana, munskydd påbjudet, till Tate Britain för eget botaniserande. Själv förtjustes jag av stora installationer av Heather Phillipson vid sidan av glatt återseende av verk av Turner, Henry Moore m.fl. Båttaxi tog oss t/r Greenwich med Observatorium, meridianlinjen och besök ombord på Cutty Sark. Elegant kvällsavslutning med middag på Traveller´s Club, arrangerat av Wilhelm och i sällskap av diplomaten Anthony Cary och hans hustru Clare, tidigare ambassadörspar i Stockholm.

  Detta var dagen för covid-test. Helt i FH-anda upptäcktes att flertalet ingick i släkten ”Leonardo Royal” då vi hämtade ut våra testpaket.

  Ordföranden hade planerat ett omväxlande, intressant och omfattande program så sista dagen med ”gänget” blev lika intensiv som tidigare. Blenheim Palace var första stopp, världs-arvslistat och ett av landets största och mest kända slott där Winston Churchill föddes. Stadsvandringen i Oxford synnerligen välplanerad, ty vi var där dagen då Universitetet hälsade studenterna välkomna. City var överfullt av svart-vit-klädda ungdomar med olika längd på sina ”gowns”. Ett sista besök hanns med, på 1700-talspalatset Britwell House, där ägarparet Cecilia och Thomas Kressner hälsade oss välkomna med bubblor i glasen, vaktelägg mm och rundvandring bland konst och antikviteter.

  En resa som frestade till flera – även om de flesta av oss måste erkänna brister i våra Frank Hellerkunskaper.  Wilhelms och Dags quiz klarade ingen fullt ut, deras tankar om oss var högt ställda. Hedervärda placeringar fick Hans Aili, 18 av 27 poäng, följd av Anders Larsson och på tredjeplats paret Lindskog.

  Vi ser alla fram emot Schweizresan i ordförandens regi 2023 och andra trevliga möten innan dess.

   

  Kaeth Gardestedt


  Tryck på bildkavalkad för att se bilder från resan.


  31 oktober Gentlemannatjuv härjade i Stockholm

  De litterära matinéerna i DELS regi har återuppstått. Söndagen den 31 oktober var det Hellersällskapets tur att framträda. Göran Wessberg kåserade om begreppet gentlemannatjuv med Filip Collin som en naturlig utgångspunkt. Wilhelm Engström gjorde dessförinnan PR för vårt sällskap och våra publikationer för 30 personer.


  "Siste" november. Spex i Lund

  För första gången efter pandemin har studentspexen i Lund startat upp igen. Den 26 november bänkade sig ett mindre antal entusiaster i Tegelbaren kl 17 för att avnjuta en god tre-rätters middag innan det (efter sedvanlig dubbelkvart) var dags att inta våra platser i Stora salen för att avnjuta Djingis Khan i en fullsatt salong. Hela Uardaakademin var där men denna gång inte biskopen. Även om man sett spexet flera gånger var det även denna gång nytt och fräscht med flera mer eller mindre politiskt inkorrekta tillägg. Sångarna blir bara bättre och bättre och tävlade understundom med salige Jussi Björling. Nytt i år var att hela publiken deltog i kosackdansen till melodin "Nu skall vi ut ..." och att man uppmanades att stå upp när Samarkands nationalsång framfördes. 

  I år hade den gamla Djingis Kahn-affischen från 1954 ådragit sig rikspressens ursinne eftersom den visade en "karikatyr av en sydostasiat". Konsevensen blir då att om man gör en affisch med Hitler på, hade man kunnat vara säker på att någon klandrat den för att vara en nidbild av en tysk. 


  10 December Julbordet Nobeldagen 2021

  Enär det traditionella Nobel-firandet var inställt på grund av pandemiläget kunde en förväntansfull skara medlemmar i stället äntra HMS Segelkronan för att avnjuta ett välsmakande jul-bord med tillhörande dryckjom. Särskilt glädjande var att vi kunde välkomna två gäster – docent Mats Bergquist, förutvarande svensk ambassadör i Helsingfors och London, samt professor Erling Norrby, förutvarande sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin. Till kaffet kåserade ordföranden kring en av historiens livslånga vendettor, den mellan korsika-nerna Napoleon Bonaparte och Carlo Andrea Pozzo di Borgo. Denna oförsonliga fejd utnyttjades av Frank Heller till romanen Herr Collin contra Napoleon.


   


  Aktiviteter tidigare år

  För aktiviteter under resp år inkl årsmöten, utflykter och resor, se länkar enligt nedan


  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012


  Diverse möten under åren före 2012 


  Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.


  OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

  Utflykter/resor under tidigare år

  De större utflykter/resor som genomförts är:

  2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

  2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

  2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

  2008 en utflykt till Köpenhamn

  2009 en utflykt till Lund 

  2010 en resa till Gdansk

  2011 en resa till Själland

  2012 en resa till Menton

  2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

  2014 en resa till Ungern

  2015 en resa med Inlandsbanan

  2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

  2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017 

          här ovan)

  2018 en resa till Minorca

  2019 en resa till Danmark

  2020 (planerad resa till London och England blev inställd pga pandemin)

  2021 en resa till London och England (se Aktiviteter 2021 ovan)

  Andra aktiviteter tidigare år

  Andra länkar

  Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

  Årsmötet 2010

  Årsmötet 2009

  Årsmötet 2008

  Årsmötet 2007

  22 jul, 2022