Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Numera kan man också via länkar längre ned på denna sida avnjuta poddar med Frank Heller-innehåll. 


Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris.  Vidare finns ett stort utbud av antikvariska böcker av Frank Heller. Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter


För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett laddas ner och skrivas ut

här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

En Fyra Skåne (f.d. Nya En Fyra Skåne)


Fr.o.m 2015 ombildades En Fyra Skåne och hette inledningsvis Nya En Fyra Skåne men har nu gått tillbaka till det urtsprungliga namnet. En Fyra Skåne består efter ombildningen av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap i EFS berättigar till fullt medlemskap i alla dessa fyra sällskap.


Anledningen till ombildningen var att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om En Fyra Skåne (EFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.


Årsavgiften för EFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet


Aktiviteter 2022


Februari-Juni. Frank Hellerutställning i Lund.

På Lunds universitetsbibliotek har man ordnat en Frank Heller utställning som pågår till någon gång i juni. Se katalog för mer detaljer.


Siste april, Spex i Lund

INSTÄLLT pga för få deltagare. Vi återkommer nästa vår.


9 juni Sommarresa till Lösen

Vi var inbjudna att besöka Lösens prästgård utanför Karlskrona, dvs Gunnar Serners födelsehem den 9 juni och numera hem åt pianisten Peter Jablonsky och hans maka Anastasia. En utförlig rapport med bilder finns här.  


5 juli, Extra medlemsmöte

Detta möte genomfördes per Zoom. Mötet föranleddes av en formaliaändring av stadgarna som kräver ett godkännande på två på varandra följande möten. De nya stadgarna krävs för att byte av styrelse skall ske på ett mer praktiskt sätt och så att ansvarsperioden bättre överensstämmer med verksamhetsperioden. Frågan om stadgeändring uppsköts. Se protokoll. 


20 juli Årsmöte på Trollenäs

Plats: Trollenäs slottspark

Dag/tid: Onsdagen den 20 juli kl 14.00.

 

Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Godkännande av dagordningen

3.Val av ordförande vid årsmötet

4.Val av sekreterare vid årsmötet

5.Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll

6.Godkännande av kallelsen till årsmötet

7.Verksamhetsberättelsen för år 2021.

8.Årsredovisningen för år 2021

9.Revisionsberättelsen

10.Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

11.Val av styrelseledamöter

12.Val av ordförande

13.Val av revisorer

14.Val av valberedning

15.Ändring av ordalydelsen i stadgarnas §3 (bekräftelse av beslut taget vid extra Zoom-möte 22-07-05).

16.Övriga frågor

17.Årsmötets avslutande


Styrelsen omvald

Styrelsen, revisorerna och valberedningen – alla blev omvalda till kommande årsmöte. En arbetsgrupp under ledning av Claes Lindskog är tillsatt för att se över stadgarna.

 

Rapport från årsmötet

Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet på Trollenäs på ”Frank Heller-dagen” den 20 juli. Denna dag skulle bli en av sommarens allra varmaste. Årsmötesförhandlingarna genom-fördes därför i expressfart. Mötet beslöt omvälja Wilhelm Engström som ordförande för 2023. Därutöver beslöts att nästa års-möte äger rum i Skåne under mars månad. Vidare fick styrelsen stöd att arrangera 2023 års medlems-resa till Schweiz samt ägna nästa årsbok åt Frank Heller och Schweiz. Trots att alla lyckades tränga ihop sig med medhavda kaffekorgar under trädkronorna vid slottstrappans fot, var det många som svettades ymnigt. Vår vice ordförande Dag Hedman – för dagen iförd Panamahatt – kämpade med ett kåseri om vad Gunnar Serner kunde tänkas ha haft för sig denna dag för 100 år sedan. Till slut tog dock värmen ut sin rätt och vännerna skingrades tidigare än eljest och man kan förmoda att åtskilliga styrde kosan mot någon av de inte alltför avlägsna badstränderna.

Årsredovisning, bokslut och revisorsrapport återfinns här. Protokoll finns här (sid 1, sid 2).  

Styrelsens aktuella sammansättning är samma som 2021, se länk.


Återstående aktiviteter: Se sidan Kalendarium (tryck på listen till vänster)


Litterära Frank Heller-nyheter


Årskrift 2022 

Alla medlemmar 2022 skall nu ha i sin brevlåda fått årsskriften för 2022 "Frank Heller och kritikerna", redaktör Ivo Holmqvist och med sedvanlig genial framsidesbild av Petter Lawenius. 


Nytt! Frank Heller-poddar, nu sex stycken! Fler planeras!


Dag Hedman, Frank Orton och Wilhelm Engström har spelat in nu totalt sex stycken "poddar" med Frank Heller-motiv. De kan avnjutas via nedanstående länkar. Fler poddar lär komma.


POD 1 "Frank Heller författaren och äventyraren"

POD 2 "Frank Heller och England"

POD 3 "Frank Heller och Frankrike"

POD 4 "Berodde Gunnar Serners dåliga ekonomi på Sam Ask"?

POD 5 "Frank Hellers litterära anspelningar"

POD 6 "Varför är Frank Heller inte mer känd idag"? 


  Externa litterära länkar

  Även Sveriges Radio har ibland kulturella intentioner. Via denna länk kan laddas ned ett program om tidiga skandinaviska kriminalförfattare inkl Frank Heller:

  https://sverigesradio.se/avsnitt/om-tidig-skandinavisk-krim


  Upptäck librisurrecti

  Ivo Holmqvist har nyligen lanserat en egen hemsida https://libriresurrecti.com/,

  som är mycket värd att besöka. Där skriver han om s.k. minor classics, dvs böcker som han grävt fram ur boklådorna, böcker som vore värda en ny läsning. Bland dem han redan har skrivit om är Herr Leroux i luften som han avvinner nya aspekter. 

   

  Upptäck Sverige läser digitalt

  Pocketboken Sverige läser med 1066 kommenterade lästips som DELS utgav förra året finns nu också digitalt. Gå in på dels.nu och botanisera. Kom gärna med förslag på framtida kompletterande titlar.


  OBS Man kan också läsa Frank Heller digitalt via länken http://frankheller.se/ 


  Aktiviteter 2021


  Se länk.   


  Aktiviteter tidigare år

  För aktiviteter under resp år inkl årsmöten, utflykter och resor, se länkar enligt nedan


  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012


  Diverse möten under åren före 2012 


  Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.


  OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

  Utflykter/resor under tidigare år

  De större utflykter/resor som genomförts är:

  2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

  2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

  2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

  2008 en utflykt till Köpenhamn

  2009 en utflykt till Lund 

  2010 en resa till Gdansk

  2011 en resa till Själland

  2012 en resa till Menton

  2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

  2014 en resa till Ungern

  2015 en resa med Inlandsbanan

  2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

  2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017 

          här ovan)

  2018 en resa till Minorca

  2019 en resa till Danmark

  2020 (planerad resa till London och England blev inställd pga pandemin)

  2021 en resa till London och England 

  Andra aktiviteter tidigare år

  Andra länkar

  Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

  Årsmötet 2010

  Årsmötet 2009

  Årsmötet 2008

  Årsmötet 2007

  19 okt, 2022