Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris.  Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter


För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett laddas ner och skrivas ut

här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

En Fyra Skåne (f.d. Nya En Fyra Skåne)


Fr.o.m 2015 ombildades En Fyra Skåne och hette inledningsvis Nya En Fyra Skåne men har nu gått tillbaka till det urtsprungliga namnet. En Fyra Skåne består efter ombildningen av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap i EFS berättigar till fullt medlemskap i alla dessa fyra sällskap.


Anledningen till ombildningen var att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om En Fyra Skåne (EFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.


Årsavgiften för EFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet
Aktiviteter 2021


Mars. Litterär matiné i Stockholm. Inställd.


Siste april. Sedvanligt spex. Inställt.

Inga spex ges siste april i år pga Coronasituationen. Man hoppas dock kunna genomföra siste novemberspexen traditionsenligt.  


1 juni.

Wilhelm Engströms insats när han spred kunskap om vår författare i The Anglo-Swedish Society i Göteborg den 1 juni.


20 juli. Frank Hellers födelsedag med årsmöte

Vi samlades traditionsenligt på gräsmattan framför Trollenäs slott tisdagen den 20 juli kl. 13, på 135-årsdagen av Gunnar Serner födelse.


Ordförandens intryck från mötet: Vädret var vackert, gräsmattan  grön, uppslutningen god, ritualen den samma som föregående år - vi följde vad som utlovats i utskicket till medlemmarna. I stort sett var det the usual suspects - mycket trevligt att återse alla. Fotografier av många av deltagarna tagna av Hanne och Jerry kan åtnjutas i länk Bilder från årsmöte 2021.


Därefter inledde Dag med en översikt över året 1921 för privatpersonen Gunnar Serner och för författaren Frank Heller, och informerade sedan om den kommande digra boken om brevskrivaren Frank Heller.  1921 var, fick vi veta av Dag, ett okarakteristiskt måttligt år vad gäller Frank Hellers skriverier, som nygift hade han annat att tänka på. Därefter informerade Ivo om årsboken som han är redaktör för och som kommer att handla om Frank Heller och kritikerna


Petter Lawenii och andras kommande FH-utställning i höst på UB i Lund nämndes. liksom föredrag i Stockholm


Ivo informerade om Wilhelms kommande London-resa, broschyren från resebyrå delades ut till dem som inte redan fått den. 


Nytt för i år är att vi samtidigt med födelsedagsfirandet avhöll Sällskapets årsmöte gällande verksamhetsåret 2020. Årsmötet skulle ha hållits den 28 mars på UB i Lund men blev pga Corona upppskjutet. De avhandlade dokumenten hade bifogats kallelsen till medlemmarna men finns också via nedanstående länkar.  


Dagordning vid Frank Heller-sällskapets årsmöte i Trollenäs slottspark tisdag den 20 juli 2021, kl. 13

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid årsmötet
 4. Val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll
 6. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 7. Verksamhetsberättelsen för år 2020, sid 1, sid 2
 8. Årsredovisningen för år 2020 (Bokslut 2020)
 9. Revisionsberättelsen
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötets avslutande


Årsmötet som var snabbt avklarat följde den uppgjorda agendan som skickats till medlemmarna. Frank Orton utsågs till årsmötets sekreterare.


Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Wilhelm Engström valdes till sällskapets nye ordförande och Frank Orton avtackade Ivo. Protokoll återfinns här. Sammansättningen av styrelsen för 2022 återfinns längre ner på denna sida.  Kvarstående aktiviteter 2021

Se sidan Kalendarium (tryck på listen till vänster)

Aktiviteter tidigare år

För aktiviteter under resp år inkl årsmöten, utflykter och resor, se länkar enligt nedan


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012


Diverse möten under åren före 2012 


Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.


OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

Utflykter/resor under tidigare år

De större utflykter/resor som genomförts är:

2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

2008 en utflykt till Köpenhamn

2009 en utflykt till Lund 

2010 en resa till Gdansk

2011 en resa till Själland

2012 en resa till Menton

2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

2014 en resa till Ungern

2015 en resa med Inlandsbanan

2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017 

        här ovan)

2018 en resa till Minorca

2019 en resa till Danmark

Andra aktiviteter tidigare år

Andra länkar

Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008

Årsmötet 2007

15 sept, 2021