Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Numera kan man också via länkar längre ned på denna sida avnjuta poddar med Frank Heller-innehåll. 


Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris.  Vidare finns ett stort utbud av antikvariska böcker av Frank Heller. Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter


För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett laddas ner och skrivas ut

här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

En Fyra Skåne (f.d. Nya En Fyra Skåne)


Fr.o.m 2015 ombildades En Fyra Skåne och hette inledningsvis Nya En Fyra Skåne men har nu gått tillbaka till det urtsprungliga namnet. En Fyra Skåne består efter ombildningen av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap i EFS berättigar till fullt medlemskap i alla dessa fyra sällskap.


Anledningen till ombildningen var att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om En Fyra Skåne (EFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.


Årsavgiften för EFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet


Aktiviteter 2024


24 Mars, Årsmöte


Årsmötet den 25 mars hölls i Savoys lokaler i Malmö. Efter sedvanligt mingel och sam-pratande hälsade ordförande Wilhelm Engström sällskapet välkomnat och öppnade sammanträdet.

Dagordningen genomgicks snabbt och elegant med godkännande från de 18 närvarande vad gällde utskick av kallelse, ansvarsfrihet för styrelsen för 2023, oförändrad årsavgift för 2025. Även valet av styrelseledamöter klubbades snabbt med omval av samtliga liksom av Wilhelm Engström som ordförande och av valberedningen.

Revisorerna Björn Teke och Anders Bengtsson har avsagt sig omval och tackades i sin frånvaro för förtjänstfulla insatser under flera år. Till nya revisorer valdes Mats Aili och Jan Hultberg.


Verksamhetsberättelsen för 2023 återfinns här, bokslutet här och protokoll från årsmötet här.

Styrelsens sammansättning för 2025 återfinns här. 


Har du synpunkter på styrelsens sammansättning är det Wilhelm Engström, Ivo Holmqvist och Jerry Rosenqvist som skall kontaktas i deras funktion som valberedning.


Efter årsmötet intogs en måltid bestående av valfritt Panco-panerad kycklingfilé, fish ´n chips eller Bishops famous Chuck Burger åtföljda av några framföranden:   

 

Översättning av handskrivna brev

Dag Hedman informerade om det gedigna arbete som Hans Aili lagt ner på att skriva av vänboken till FH:s 50årsdag, Reverentia Facit  Versus, och kommenterat de grekiska och latinska citaten och anspelningarna. Dag har med Pär Hennings hjälp sammanställt biografika om de medverkande i volymen. De hade först tänkt ge ut det hela, men bidragen är faktiskt så dåliga (med undantag av Fritiof Nilssons) , att de knappast kan ha intresse ens för de redan troende, så ”hela Klabbet” överlämnas till handskriftavdelningen på LUB för den framtida forskningens förkovran.

 

Vidare informerade Dag om Alephs utgivning av två volymer med noveller om doktor Zimmertür och att samma förlag ger ut zimmertürromanen  Marco Polos millioner i år, alltsammans med förord och kommentarer av Dag Hedman.

 

Danmarksresan och Årsbok

Ivo Holmqvist berättade om Årsboken 2024 som handlar om Frank Heller och Danmark – helt lämpligt med tanke på den dagsutflykt med buss som planeras till Danmark (utanför Köpenhamn) till hösten. Styrelsen återkommer när detaljer klarnat.

 

20-årsjubileum

Det är 20 år sedan Frank Heller-sällskapet bildades. Förslag har framförts om en ståtlig jubileumsfest, ev. på Savoy i Malmö, till hösten för att fira detta. Synpunkter mottages tacksamt av ordföranden, wilhelm.engstrom@slu.se

 

Wilhelm Engströms årsmöteskåseri: 

 

”Du dåre i denna natt” – fortsättning följer

   Året var 1922. ”Djup Versaillesfred vilade över Europa, Afrika, Asien och Australien. Valutor rasslade utför backe, politici mördades, befolkningar dogo av svält, halva världen ropade på varor och halva världen gick arbetslös. Man förde krig i öster, söder och väster. Polen förde krig mot Litauen, Ryssland förde krig mot Polen, Rumänien hotade Ungern, Ungern hotade Österrike, Jugoslavien sade ”Håll mun” till Italien och Italien sade ”Håll mun själv” till Jugoslavien. Djup fred vilade alltså över hela världen utom Amerika som undanbett sig fredens välsignelser då en blond herre steg iland på Rügens kust.

   Han var svensk medicine kandidat, men om man ville karaktärisera honom med en bild där han gick i land i Sassnitz kan ingen jämförelse passa bättre än en jämförelse med gubben Noak. När Noak gick ur arken var det ålderdomen och tvivlet som på nytt togo den jord i besittning vilken syndafloden förgäves sökt förnya. När Gerdt Lyman gick över landgången var det tvivlet som steg i land i det förgäves härjade Europa.”

  Gerdt Lyman till vars håg och fallenhet psykiatrin stod, skulle uppleva osannolika äventyr i fristaten Danzig. En dåre som isolerats under hela första världskriget hos den berömde psykiatern Oscar Freudenthal rymmer, men inser till slut att världen blivit galnare än han:

   ”Jag har sett mig om i världen sådan den blivit medan jag satt härinne. Värre dårhus har jag aldrig sett. Varför sätter man några dårar i dårhus och andra i ministerier? Varför sätter man vissa i stoppade celler och andra på stoppade taburetter?”

   Vi skriver nu år 2024. Gerdt Lymans unge släkting – Archibald Nyman – även han medicine kandidat med och fallenhet för psykiatrin var på väg i bil på slingriga vägar för att uppta anamnes på en dåre intagen på Säters fasta paviljong. Dåren hade valt att isolera sig helt från omvärlden. Han avstod helt från att bruka dagstidningar och radio. Han hade tackat nej till en televisionsmottagare i sin klosterliknande cell. Så hade han levt i femtio år sedan han som tonåring av psykiatrijouren försetts med vårdintyg och polis-hämtning till sin nuvarande vistelseort.

   Archibald Nyman var uppriktigt nyfiken och fascinerades av en människa som isolerats från de stora världshändelserna. Världsläget saknade inte paralleller till det som hans förfader upplevt år 1922.

  Valutor rasslade utför backe - åtminstone gällde det den svenska kronan. Politici mördades – enbart i Sverige förlorade vi en stats-minister och en utrikesminister, befolkningar dogo av svält, halva världen ropade på varor och halva världen rekryterades in i gäng-kriminalitet. Man förde krig i öster, söder och väster. Iranstödda rebeller förde krig mot den samlade västvärlden. Ryssland förde krig mot Ukraina, Kina hotade invadera Formosa.

   Archibald Nyman grubblade under färden på hur han skulle förklara de senaste 50 årens förändringar för dåren så skonsamt som möjligt.

   För dem som har vuxit upp framför datorn med en smart-phone i handen – och saknar erfarenhet av sladdtelefon, skrivmaskin, fax, skivspelare, arkivskåp och kaféer där gästerna inte bara stirrar på skärmar – måtte tillvaron för fem decennier sedan förefalla närmast medeltida.

   Men vår tid kan också med fog beskrivas som ett digitalt inferno av övervakning. AI-styrda kund-chattar, väntan och valmenyer i det oändliga. Vi får själva – utan ersättning, men till extra kostnad i form av vår tid – utföra arbete som förr gjordes av banken, resebyrån, myndigheten, butiken. Det är ofta omöjligt att få tala med en levande person. Att stora delar av befolkningen inte är delaktiga i digitaliseringen märks inte när kunder och brukare förutsätts ha datorvana och tillgång till de rätta apparna.

  ”Influerare” med miljoner följare blir ett slags makthavare utan andra meriter än en medryckande svada. Sociala medier har blivit diffusa och tveeggade faktorer i mänsklig interaktion och politiskt liv. Föreställningen att platt-formarna skulle utveckla och vidga yttrandefriheten har i stort kommit på skam. Idag ter det sig snarare som att de är ymnighetshorn för konspirationsteorier, desinformation, vetenskapsförakt och hatkampanjer. Sociala medier som producenter av negativa känslor som gör tech-bolagen groteskt rika på att sälja vår uppmärksamhet.

  Många fundamentala mänskliga erfarenheter som varit mer eller mindre betydelsefulla har försvunnit genom internet. Det gäller såväl föremål som föreställningar och vanor. Somliga försvinnanden tar vi lätt på, andra lämnar tomrum och väcker varaktig saknad. Semesterns vykort och telefonsvararen är kanske glömda på en generation, men vad medför informationsstressen och att privatlivet blivit halvoffentligt?

  Listan är lång och växande över förändringar i digitaliseringens spår. Nästan alla aspekter av livet och alla miljöer vi vistas i påverkas, med mobiltelefonen som ett slags ground zero.

  Mobilen är bara till namnet en telefon, i huvudsak är den en kraftfull administrationscentral och trollerilåda. Vi talar allt mindre i telefon till förmån för skrivna meddelanden, vindlande konversationer mellan högt och lågt vänner emellan har blivit omoderna. Att bli uppringd betyder försäljare eller dåliga nyheter.

  I Sverige slutade vi använda kontanter nästan utan att vi märkte hur det gick till. Andra nätrelaterade förändringar är redan långt gångna. Allt fler butiker slår igen när vi i stället handlar på nätet och tomlokalerna i stadskärnorna blir kaféer. I e-postens tid dör förmågan att skriva för hand. Det medför bland annat att framtidens biografi-författare inte kommer att ha brevväxlingar som källmaterial; ingen sparar Twitterflöden  och gammal e-post, som dessutom kontrolleras av några få jätte-företag som kanske inte existerar om femtio år.

  Tekniken underlättar och uppmuntrar en intensiv fixering vid det egna jaget, från oändliga selfies och en tillrättalagd självbiografi på instagram och Facebook, till steg-, puls-, och kaloriräknare. Fixeringen vid den egna kroppen är att ungdomen i gemen – också de yrkesverksamma – kan till-bringa två timmar om dagen på sitt gym men aldrig skulle kunna tänka sig att ägna en halvtimme om dagen åt en skriven text.

  Sociala medier luckrar upp gränsen mellan privat och offentligt, men vad blir följden av att ständigt vara i blickfånget? I det ivriga fotograferandet av allt som kan vara av intresse om en själv för andra ingår för somliga att hala fram mobilkameran också på till exempel olycksplatser. Även det bottnar sannolikt i ett upp-märksamhetsbehov – jag var där” – som är starkare än empati och anständighet.

   Över huvud taget krymper uppmärksamheten på omgivningen när man är fokuserad på en mobil och med ett eget soundtrack i lurarna. Att många småbarns-föräldrar på promenad ägnar mer uppmärksamhet åt mobilen än åt telningen är vid det här laget en blanksliten iakttagelse.

  Barn och unga har slutat läsa böcker och tidningar, skärmarna erbjuder en värld av motståndslös och ändlös förströelse. Vad det skiftet kommer att betyda för  läs-vana, ordförråd, uttrycksförmåga har man ju förstått.

  Med mobilen i handen behöver numera ingen ha långtråkigt, men fanns det inte ett värde i de där mellanrummen då tankarna kunde vandra fritt, som att sitta och blicka ut genom tågfönstret? Barn behöver inte längre vara påhittiga för att finna sysselsättning, det finns ett ändlöst digitalt inflöde av underhållning, men var finns plats för utflöde i form av eget skapande eller ens reflektion?

  Med GPS behöver man inte längre en knölig och grälalstrande karta på resan, men man gör å andra sidan inte de där oväntade upptäckterna som en rejäl felkörning kunde bjuda på. En besläktad för-ändring är att vi nu via bland annat Google Earth i förväg kan besöka vårt resmål, vandra på gatorna, studera sevärdheterna och restaurangmenyerna, se en video från hotellrummet. Utmärkt för planering, naturligtvis, men vad som skulle ha varit överraskningar blir i stället deja-vu.

  Internet har krympt jorden dramatiskt, på gott och ont. Förr betydde resan att man var borta, oåtkomlig, ja, fri, men numera står många i permanent kontakt med hemmabasen. Att den som har gjort en resa har någonting att berätta stämmer inte längre, den är redan skildrad via Facetime. Förr talade man med främlingar på flygplatser eller med stolsgrannen på flyget, nu är alla fixerade vid sina telefoner.

  Det enorma utbudet av strömmad film, musik och litteratur är häpnadsväckande, men när val-möjligheterna är gränslösa sker en devalvering av värdet av det enskilda. Många minns än tillfredsställelsen i att köpa ett efterlängtat album, läsa konvolut-texten och foga det till samlingen – en spellista på Spotify är inte riktigt samma sak. Cd-samlingen, fotoalbumet och framför allt bok-hyllan tillhör gårdagen, men de var företeelser som sa något om innehavaren, ett slags personlighetsmarkörer.

  Att botanisera i bokhandlar och antikvariat var för många ett nöje och en njutning med plats för överraskningar som nu i stort hör till det förgångna. Och när man kan googla fram vilken uppgift som helst – Google behandlar över 40 000 sökningar per sekund – tycks den allmänbildades kunskaper värdelösa. Vad hjälper det då att påpeka att tillgång till en ocean av information och fakta inte ska förväxlas med kunskap eller bildning?

  Archibald Lyman hade äntligen anlänt till Säters fasta paviljong. Han steg ur bilen och gick mot grindarna med en gryende misstanke att också denna dåre skulle inse att världen blivit galnare än han.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det var en nöjd skara som lämnade årsmötet och Savoy denna blåsiga söndag i Malmö och flera framförde att man gärna återvänder till denna lokal.


Kaeth Gardestedt


26 april, Siste aprilspex i Lund


19 personer samlades på Kulturens restaurang för en tre-rätters sittning inför årets siste april-spex. Efter en god måltid tågade vi till Akademiska föreningens Stora sal för att bevista generalrepet av årets spex, Bonifacius. Stämningen var som vanligt ovanligt hög redan vid inledningstonerna och förstärktes under kvällen av flera nyskrivna sånger, bl a "Midnight Special" av Credence Clearwater Revival framförd med ett ös som inte stod originalframförandet efter, samt nya politiskt inkorrekta texter framförda av den garvade och skönsjungande ensemblen.

Flera medlemmar framförde sin åsikt att detta var en av de bästa föreställningarna av Bonifacius de sett. Aktiviteter tidigare år


För aktiviteter under resp år inkl årsmöten, utflykter och resor, se länkar enligt nedan


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012


Diverse möten under åren före 2012 


Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.


OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

Utflykter/resor under tidigare år


De större utflykter/resor som genomförts är:


2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

2008 en utflykt till Köpenhamn

2009 en utflykt till Lund 

2010 en resa till Gdansk

2011 en resa till Själland

2012 en resa till Menton

2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

2014 en resa till Ungern

2015 en resa med Inlandsbanan

2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017 

        här ovan)

2018 en resa till Minorca

2019 en resa till Danmark

2020 (planerad resa till London och England blev inställd pga pandemin)

2021 en resa till London och England 

Länkar till andra aktiviteter samt årsmöten

Formalia


Årsmötet 2014

Årsmötet 2013

Årsmötet 2012

Årsmötet 2011(OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008

Årsmötet 2007


 

 

 

 

23 maj, 2024