Årsmöte 2012

Årsmöte 2012

- September 28 ägde årsmötet rum i Malmö eftersom det var härifrån Gunnar Serner lämnade Sverige för exakt 100 år sedan den dagen.

Joel Winqvist, Skånska Dagbladet

Vi samlades tillsammans med Frank Heller (som i varje fall uppvisade vissa släktdrag med Gunnar Serner) kl. 14.30 utanför Stortorget 23, där Aktiebolaget Skånska Handelsbanken låg på Serners tid. Se bilden ovan med "Frank" (alias Mats Aili) t.v. och ordförande Gunnar Wessberg t.h. Denna gång lyckades kuppen och Frank (Gunnar, Mats) fick ut sina pengar. Därifrån gick vi till Södergatan 10. År 1912 låg Sydsvenska Kreditaktiebolaget på denna gata men då med nummer 16. Även där stod lyckan Frank bi. Vi hamnade sedan strax före kl. 15 på Adelgatan (ingången på Bruksgatan 2 är numera igenlagd, kanske för att förhindra fler bravader i Gunnar Serners stil) utanför det som då hette Skandinaviska Kreditaktiebolaget där regionschefen för nuvarande SE-banken i Sydsverige tog emot. Frank presenterade även här sitt väl hopsnickrade dokument men tyvärr (??) anades oråd och Frank var tvungen att (tillsammans med sin beundrarskara) smita för att uppsöka ångaren Gylfes tidigare ankringsplats. Hela tiden var vi bespejade av Skånska Dagladets utsände reporter från vilken ett reportage i sinom tid inflöt i sagda tidning.

Frank försvann på ett helt oförklarligt vis och vi andra fortsatte till hotell Kramer vid Stortorget där det formella årsmötet startade kl 16.

Mötesordningen var den traditionella:


    Ö
ppnande


Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän

Föredragningslistan och mötets utlysande

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Val av styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och ordförande

Övriga frågor

Avslutande

Årsredovisningen genomgicks av sekreterare Pär Henning och en ekonomisk redovisning följdes av ett godkännnade av revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet. Omval av några styrelseledamöter och funktionärer gjordes utan överraskningar och allt nedtecknades i ett årsmötesprotokoll och ett fylligare referat med fotografier (dito). De nya förtroendevalda återfinns på denna länk.

Mötet följdes av en måltid varefter årets medlemsskrift, Frank Heller och Rivieran, redigerad av Pär Henning, redovisades varefter skriften delades ut till förväntansfulla medlemmar. En ny tipspromenad förelades medlemmarna och orsakade på sina håll djupa veck.

3 april, 2013