En Fyra Skåne

En Fyra Skåne

Medlemskap

En Fyra Skåne bildades som en sammanslutning av fyra litterära föreningar med Lund som gemensamt fokus. Sammanslutningen förändrades 2015 till omfatta Frans G. Bengtsson-sällskapet, Fakiren-sällskapet, Frank Heller-sällskapet samt Hjalmar Gullberg-sällskapet. Namnet ändrades vid samma tillfälle till

Nya En Fyra Skåne. Anledningen till ombildningen var att den tidigare medlemmen Piraten-sällskapet inte var intresserat av någon fortsatt samverkan.

De kvarstående tre sällskapen förnyade då en tidigare kontakt med Hjalmar Gullberg-sällskapet och deras styrelse beslöt att ansluta till Nya En Fyra Skåne.

Detta innebär att för varje kalenderår man genom en medlemsavgift blir fullvärdig medlem i Fakirensällskapet, Frank Heller-sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Hjalmar Gullberg-sällskapet.  Namnet Nya En Fyra Skåne blev ganska tungrott och man har nu beslutat att återta det gamla namnet och tillägget Nya tages bort allteftersom.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress.  Avgiften betalas till En Fyra Skånes bankgirokonto 167-3508, (OBS ej samma bankgirokonto som till Frank Heller-sällskapet eller någont av de andra sällskapen). 


Vid inbetalning skall uppgift om inbetalare och ev medlemsnamn finnas och vid   ändrade uppgifter och vid första inbetalningen krävs också uppgifter om emailadress, postadress och tfn-nummer samt övriga familjemedlemmars namn. 


En förifylld bankgiroblankett med möjlighet till att lämna personinformation etc kan laddas ner och skrivas ut här (Word) eller här (PDF).

Om Du är ny medlem och använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email med denna information till Claes Lindskog (claesg.lindskogsnabelatelia.com) som hanterar medlemskap och betalningar gemensamt för En Fyra Skåne.

Eftersom de olika sällskapen kan ha något olika regler för medlemskapens giltighetstid är det alltid säkrast att betala tidigt varje kalenderår.

Var vänlig att observera att erbjudandet att få en reducerad medlemsavgift till En Fyra Skåne om man redan betalt till något eller några av sällskapen inte längre gäller.

Länkar till de andra sällskapen i En Fyra Skåne

Varje sällskap har mycket mer information om sin egen verksamhet. Denna information fångas lättast upp genom att gå in på respektive hemsida, se länkar här ovan.

Genomförda gemensamma verksamheter


2019


De populära stadsvandringarna återupptogs i år den 2 juni och 7 juli.


2016-2018


Inga gemensamma verksamheter har genomförts under 2016, 2017 eller 2018. 


2015


Stadsvandringarna i Lund i fotspåren av de nu omfattade författarna – Falstaff, fakir, Frank Heller, Frans G Bengtsson och Hjalmar Gullberg har genomförts under 2015 med oförändrad styrka den 17 maj, den 14 juni (från vilket tillfälle en bild finns), den 19 juli samt den 23 augusti: Varje vandring avslutades med att intaga en miniportion av Sten Bromans köttbullar på Grand Hotel.
2014

De populära stadsvandringarna i Lund med tema En Fyra Skåne (med de då aktuella sällskapen) genomfördes även under 2014. 

Under fyra söndagar under maj-augusti har stadsvandringar avhållits, alla med början på Grand kl 14 och avslutning där ca två timmar senare med en mikroportion Sten Bromans köttbullar. De betingade ett m e m självkostnadspris på 80 kr. 

Eftersits på Grand med en mikroportion Sten Bromans köttbullar

Eftersits utanför Piratensalen på Grand

Utanför Frank Hellers adress vårterminen 1907 på Stora Gråbrödersgatan 17 

2012

Premiärvandring

Söndagen den 30 september 2012 var det dags för premiärvandring i Lund för de fyra litterära F-sällskapen Fakirensällskapet, Frank Heller-sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, som samverkar under varumärket En Fyra Skåne.

Resan började och slutade  - naturligen - på Grand. Däremellan passerades olika platser med anknytning till en eller flera av de fyra författarna, t ex Tage Håkansson konditori på Klostergatan, Petri Pumpa på Sankt Petri Kyrkogata, Åge Hans, AF med Tua samt Mårtenstorget och Stora Södergatan med anslutande mer eller mindre litterära adresser, inklusive Kritiska hörnet.

Fakirensällskapets vice ordförande Fredrik Tersmeden och vår hedersordförande Frank Orton guidade i till synes välregisserad växelsång. Fakta, skrönor och citat ur författarnas verk blandades med trivsamt umgänge längs färden de nästan 40 deltagarna emellan.

Vid återkomsten till Grand försåg sig flertalet med en miniportion Sten Bromans köttbullar, medan en och annan dessutom syntes göra heder åt ovannämnda varumärke.

Denna provvandring föreföll guiderna så lyckad att det under den varmare hälften av nästa år kommer att ordnas ett antal liknande vandringar med guider alternerande från de fyra sällskapen.

Dessa vandringar planerades att föregås av en föredragsserie Lunds Stadsbibliotek, vars ledning entusiastiskt förklarat sig berett att också ordna en utställning i vandringarnas anda. Dessa var till skillnad mot provvandringen öppna för allmänheten mot en blygsam avgift, som erlades till också samarbetande Lunds Turistbyrå.

2013


April 7, 2013: Utställning över En Fyra Skåne

På Lunds stadsbibliotek öppnades denna dag en utställning över En Fyra Skåne: Falstaff Fakir, Frank Heller, Frans G Bengtsson och Fritjof Nilsson Piraten. Invigningen var kl 14 med medverkan av allas vår Frank Orton samt av Lunds kommunalfullmäktiges representant.

April 13, 2013: Föredragsserien om En Fyra Skåne inleds med Frank Heller

Denna dag kl 14 inledde Frank Orton föredragserien på Lunds Stadsbibliotek om En Fyra Skåne med ett föredrag om Frank Heller.

Ett senare inkommande sanningsvittne (Frank Orton) kunde rapportera att det blev fullsatt i Stadsbibliotekets s k atriumgård och att man därför t o m fick sätta in extrastolar!


De påföljande tre lördagarna fortsattes den föredragsserie som började med Frank Heller den 14 april. Även dessa föredrag startade kl. 14.00 på Stadsbiblioteket i Lund och behandlade var och en av de andra tre författarna i En Fyra Skåne. Se mer i denna länk och denna.

Maj 12, 2013: Stadsvandring i Lund

På söndagen den 12 maj var det årets första, av flera kommande, stadsvandring genom Lund. Syftet var att beskåda några av de byggnader där författarna Frans G. Bengtsson, Frank Heller, Fritiof Piraten och Falstaff, fakir vid olika tillfällen bodde – om än inte samtidigt eller tillsammans. Start sker kl 14 från Grand Hotel i centrala Lund, Piratensalen. Promenaden tar knappa två timmar och avslutas på samma ställe som den började.

Vid dessa vandringar får man bl a veta hur Fakiren deltog i några av de allra första lundensiska spexen, var Frank Heller tvingades läsa ”Greven av Monte Cristo” och ”De tre musketörerna”, hur Frans G. orerade och spelade schack med samma varma själ och varför Piratens käpp en gång fick åka ensam i taxi från Lund till Malmö.

Juni 9, 2013: Vandring nr 2

Också sommarens andra stadsvandring gick av stapeln i strålande sol och höll sig på några minuter inom tidsramen på två timmar. Guiderna Frank Orton och Fredrik Tersmeden från resp Frank Heller-sällskapet och Fakiren-sällskapet hade fått förstärkning från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet i form av Nils-Eric Sandberg. Vandrargruppen omfattade - när inte helt oanmälda stadsflanörer av och till anslöt - ganska storleksidealiskt 29 personer, som belönades med en miniportion Sten Bromans köttbullar vid återkomsten till Grand Hotel. 

 


Juli 14 och augusti 11 2013: Stadsvandring 3 och 4 i Lund

Ytterligare två ”En Fyra Skåne”- stadsvandringar ägde rum i Lund den 14/7 och 11/8. Båda dessa söndagar gynnades av fint väder och fulltecknat deltagande. Nedan är en bild från den 17 juli där man bl.a. ser Frank Orton från FH-sällskapet och Fredrik Tersmeden från Fakirensällskapet utgjuta sig om resp författares (och de två andras) förträffligheter.

Det har varit översvallande deltagarreaktioner vid alla fyra vandringarna. En utvärdering om fortsättning resulterade i att stadsvandringarna återupptogs 2014 (se ovan).

28 jan, 2020