Verksamhet 05

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för perioden den 29 september 2004 – den 18 oktober 2005 för

FRANK HELLER-SÄLLSKAPET

Sällskapet bildades vid en sammankomst på Grand Hotel i Lund den 29 september 2004, dvs på årsdagen av den första dagen av det liv som ledde Gunnar Serner till hans författarskap. Stadgar antogs och en styrelse om nio personer valdes (se nedan).

Under verksamhetsperioden har styrelsen etablerat kontakt med innehavarna av Lösens prästgård, prästgården i Bosarp och Casa Collina på Bornholm.

Prästgården i Bosarp besöktes av drygt trettiotalet medlemmar vid en utflykt den 10 septem-ber 2005. Utflykten omfattade också ett föredrag på Eslövs museum av förre folkhögskole-rektorn Kjell Pettersson om "Frank Heller och andra litteratörer i och kring Eslöv" och en trivsellunch på Ringsjö Wärdshus, där författarens systerdotter Elsi Rydsjö talade.

Första delen av SVT:s prisade serie "Frank Heller berättar. Fyra program av Jan Molander om en författare och den tid han levde i.", som spelades in på 60-talet och senast repriserades på sensommaren 1973, har styrelsen låtit överföra till videokassett. Den kommer att visas vid årsmötet den 18 oktober med kommentarer och hågkomster från inspelningarna av Molanders medarbetare och sällskapets styrelsemedlem Jan Hemmel.

Vid årsmötet kommer dessutom sällskapets vice ordförande Dag Hedman att tala över ett i viss mån angränsande och mycket spännande men ganska okänt ämne, nämligen "Frank Heller på scen och filmduk - här och utomlands".

Frank Hellers böcker finns inte längre till salu i den vanliga bokhandeln och styrelsen ser som en uppgift att verka för en nyutgivning av åtminstone en del av dem. I avvaktan därpå men också som en uppgift i sig avser styrelsen att dels skapa ett sällskapets bibliotek med låne-möjlighet för sällskapets medlemmar, dels erbjuda medlemmarna att för ett rimligt pris köpa böcker som sällskapet förvärvat antikvariskt. För dessa ändamål disponerar sällskapet för närvarande ett drygt hundratal böcker, som sällskapet av ekonomiska skäl dock inte äger men har i kommission.

Styrelsen planerar vidare för en sällskapets skriftserie. De två första numren är i princip färdiga för tryckning och beträffande det första numret, en lätt bearbetning av styrelsemed-lemmarna Petter Lawenius och Fredrik Elgs presentation "Frank Heller - En Äventyrs-historia", är tryckningen i det närmaste ekonomiskt säkrad genom ett välvilligt bidrag från Sparbanken Finns filial i Eslöv.

Styrelsen var inbjuden till en visning den 4 maj 2005 i Svenska Filminstitutets lokaler i Stockholm av F W Murnaus stumfilm "Storhertigens finanser" från 1923. Menorca gestaltas där av ön Rab i den norra kroatiska arkipelagen och styrelsen verkar nu för att filmen visas vid nästa års filmfestival i Pula på södra spetsen av Trieste-halvön.

Styrelsen har vidare sökt kontakt med Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Fakirensällskapet för gemensamma aktiviteter under samlingsbeteckningen "En Fyra Skåne".

En särskild arbetsgrupp inom styrelsen är sysselsatt med att skapa en sällskapets hemsida, som beräknas kunna öppnas före årets slut.

Bland ytterligare aktiviteter kan nämnas kontakt med äldsta levande syskonbarnet Maj Aili för nedtecknande av egna minnen av författaren, kopiering av hans studentuppsats i svenska från Katedralskolan i Lund samt medverkan vid boklördagen i Lund och Fakirensällskapets årsmöte.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden under verksamhetsperioden utöver otaliga informella kontakter. Styrelsen består av Frank Orton, ordförande, Dag Hedman, vice ordförande, och Anders Hammarqvist, kassaförvaltare, samtliga valda i september 2004 på tre år, Carl Johan Evander, sekreterare, Gertrud Bern, författarens syskonbarnbarn, och Petter Lawenius, valda på två år, samt Fredrik Elg, Jan Hemmel och Ivo Holmqvist, valda på ett år.

Sällskapet har för närvarande drygt 100 betalande medlemmar samt ett trettiotal, som på olika sätt anmält sitt intresse att bli medlemmar men som ännu inte erlagt sin medlemsavgift. Sällskapets tillgångar uppgick den 31 december 2004 till 7 218 kr och uppgår nu till ca 9 500 kr.

Stockholm och Lund den 17 oktober 2005.

För styrelsen

Frank Orton Carl Johan Evander